Zakon o zaštiti prirode FBiH (66/13)

Nivo: 
FBiH

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se nadležnosti tijela koja vrše poslove zaštite prirode, opšte mjere očuvanja
prirode, ocjena prihvatljivosti zahvata u prirodi, tipovi staništa i ekološki značajna područja, vrste i podvrste,
zaštita divljih ptica, zaštita i očuvanje biodiverziteta, šumskih eko-sistema, krških ekosistema, vode i vlažnih
staništa, zaštita morskih i obalnih prirodnih vrijednosti, uspostava evropske ekološke mreže posebno
zaštićenih područja - Natura 2000, mjere zaštite vrsta i podvrsta, prekogranični promet zaštićenim divljim
vrstama i podvrstama, mjere zaštite minerala i fosila, zaštićene prirodne vrijednosti, naknada štete,
podsticajne mjere, davanje prijedloga za koncesije na zaštićenim prirodnim vrijednostima i zaštićenim
prirodnim objektima, planiranje i organizacija, inventarizacija i monitoring, pristup informacijama i
sudjelovanje javnosti, znak zaštite prirode, promocija odgoja i obrazovanja u zaštiti prirode, priznanja i
nagrade za postignuća u zaštiti prirode, finansiranje zaštitite prirode, inspekcijski nadzor, kaznene odredbe,
prelazne i završne odredbe.

Date: 
13/08/2013
AttachmentSize
Zakon o zastiti prirode FBH (13-66).pdf471.36 KB