Prijave za ugrožavanje integriteta Specijalnog geološkog rezervata Vjetrenica

Grupa za podršku Vjetrenici uputila je na više domaćih i međunarodnih adresa prijave za ugrožavanje integriteta visoke kategorije zaštite Specijalnog geološkog rezervata Vjetrenica u Popovu polju, koje se čine bespravnom gradnjom na tom području. Prijave su upućene Konvenciji biološke raznolikosti i Bernskoj konvenciji, Federalnoj inspekcije zaštite okoliša te županijskom Ministarstvu prostornog uređenja odnosno Ministarstvu trgovine i okoliša.
U prijavama se upozorava na nastavak protuzakonitih radnji u Specijalnom geološkom rezervatu Vjetrenica izgradnjom drvene kuće neposredno kod ulaza u pećinu, kojom se krše članovi 31., 33., i 35., u vezi sa članom 50., Zakona o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 33/03).
Prema još uvijek važećim odredbama Zakona o zaštiti prirode BiH ("Službeni list SR BiH", broj: 4/65, od 5. februara 1965.), pećina Vjetrenica ima visoki status zaštite kao Specijalni geološki rezervat, stanište je dviju vrsta za međunarodne "Crvene liste", nalazi se u "Smaragdnoj mreži" Bosne i Hercegovine, kandidat je za Svjetsku baštinu UNESCO-a, tako da nikakva izgradnja unutar zaštićenog područja mimo radnji predviđenih odgovarajućim planom upravljanja ne bi smjela biti dozvoljena.
Od međunarodnih konvencija zatraženo je pomognu jačanje zakonitosti i položaja visokozaštićene prirode u BiH, a od inspekcija i ministarstava da sankcioniraju počinitelje i poduzmu sve da se zaštićeno područje dovede u prvobitno stanje.

03/07/2009 Eko akcija


Share this