Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenula postupak proglašenja Vjetrenice nacionalnim spomenikom!

Dobra vijest! Vjetrenica je, zahvaljujući svima vama koji ste potpisali peticiju, korak bliže svojoj institucionalnoj zaštiti. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je pokrenula postupak proglašenja Vjetrenice kulturnim pejsažom – nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, čime je Vjetrenica dobila aktivnu zaštitu.

Zahvaljujući pokrenutom postupku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, sada su nam napokon otvorena vrata za transparentan dijalog sa Federalnim Ministarstvom za okoliš i turizam o budućnosti Vjetrenice. Molimo vas da nastavite svoje učešće u kampanji za zaštitu ovog vrijednog kulturno-historijskog objekta. Naša razmišljanja i brige su relevantni i trebaju doprijeti do svih razina vlasti i društva.

Za više informacija o kampanji kao i o načinu na koji se možete uključiti, možete nas kontaktirati na: [email protected]

Hvala svima,

Eko Akcija

 

Saopštenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Predmet: Kulturni pejzaž - pećina Vjetrenica, općina Ravno

- zahtjev za dostavu dokumentacije

Komisija za očuvanje spomenika pokrenula je, na osnovu peticije dostavljene 03. 08. 2009. godine, postupak za proglašenje sljedećeg dobra nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

  • Kulturni pejzaž - pećina Vjetrenica, općina Ravno

Za potrebe vođenja postupka, molimo da nam u što kraćem vremenskom roku dostavite sve vama raspoložive podatke o pomenutim dobrima, uključujući:

  • tačnu lokacija dobra (općina, naseljeno mjesto, katastarska čestica, katastarska općina, izvod iz katastra),
  • sadašnjeg vlasnika i stanje (zemljoknjižni uložak, opis sadašnjeg stanja dobra sa fotografijama),
  • dokumentaciju o predviđenoj zaštiti (rehabilitaciji) dobra sa predračunom radova,
  • dokumentaciju o izvornom stanju dobra (vrijeme izgradnje, opis, fotografije, popis lierature u kojoj je moguće pronaći podatke o dobru i sl.),
  • eventualne posebne napomene, sugestije, i vaš stav u vezi sa proglašenjem dobra nacionalnim spomenikom,

Također, u skladu sa članom V stav 2. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni u Hercegovini, molimo nadležne organe općine Ravno da nam dostave i stav vlasnika zemljišnih parcela na kojima se nalaze spomenici, kao i njihove eventualne promjene i sugestije u vezi s proglašenjem nacionalnim spomenicima, u roku od 7 do 10 dana, a najkasnije do 04. 09. 2009. godine.

Ukoliko do navedenog datuma ne dostavite sugestije vlasnika smatrat ćemo da nemaju primjedbi u vezi s proglašenjem.

Prema odredbama člana V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, u periodu od godinu dana od dana podnošenja prijedloga za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom, odnosno do donošenja konačne odluke Komisije, svi nadležni organi vlasti, institucije i pojedinci dužni su da se suzdrže od preduzimanja mjera koje mogu oštetiti to dobro.

Odredbom člana VII Aneksa 8. propisana je obavezna saradnja sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika, uključujući i pružanje traženih informacija.

Tražene podatke možete poslati na adresu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Obala Kulina Bana1, Sarajevo. Kontakt osoba: Zijad Halilović - saradnik za arheologiju.

S poštovanjem,

Pomoćnik izvršnog dužnosnika

Mirzah Fočo


17/08/2009 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika


Share this