Dogovor na štetu Neretve!

Ovom prilikom posjetiocima našeg sajta objavljujemo tekst dopisa što ga je načelnik općine Konjic uputio na više adresa.

Tekst je praktično upozorenje Federalnom ministarstvu turizma i okoliša na scenarij koji se priprema za dobijanje okolinske dozvole za HE Ulog na Gornjoj Neretvi. Iz teksta je evidentno da koncesionar za HE Ulog (firma EFT) i potencijalni koncesionar za HES Gornja Neretva (firma Intrade energija) prave dogovor čiji je osnovni cilj smanjiti troškove izgradnje hidroenergetskih objekata što bi za posljedicu imalo ekstremnu devastaciju nizvodnog toka Gornje Neretve, upravo najvrijednijeg prirodnog dobra u cjelokupnom toku Neretve. Ovo je očigledan primjer kako privatne firme, ali i vladine ustanove oba entiteta, nalaze dogovore kada cijenu plaća prirodno dobro.

U nastavku prenosimo cjelokupan tekst dopisa načelnika općine Konjic;

 

OPĆINA KONJIC
Načelnik

Konjic, 19.01.2010. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
Alipašina br. 41 - 71000 Sarajevo
N/r ministra dr. sc. Nevenko Herceg

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Maršala Tita br. 15 - 71000 Sarajevo
N/r ministra mr. Damir Ljubić

MINISTARSTVO GRAĐENJA I PROSTORNOG UREĐENJA HNK
Stjepana Radića br. 3 - 88000 Mostar
N/r ministra Rusmir Cišić

NVO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU OKOLINE „ZELENI NERETVA"
Omladinska br. 4 - 88400 Konjic

PREDMET: Izdavanje okolinske dozvole za HE „Ulog"

Poštovani,

Federalno ministarstvo okoliša i turizma obratilo se na nekoliko adresa, mogućih aktivnih sudionika u procesu dodjele okolinske dozvole za HE „Ulog" informišući nas o tome da je proces izrade studije uticaja na okoliš za HE „Ulog" u toku te da će potom uslijediti javna rasprava najvjerovatnije u Kalinoviku, sve u cilju dobijanja okolinske dozvole. Kao što je poznato koncesiju za izgradnju HE „Ulog" Vlada RS je dodjelila firmi EFT koja je u skladu sa Zakonom formirala EFT-hidroelektrane d.o.o. Kalinovik. Također je poznato daje HE „Ulog" projektnim rješenjem predviđena da radi kao klasična derivaciona HE sa velikom branom koja bi zbog hidroloških specifičnosti najveći dio godine, a posebno u periodu malih voda radila kao vršna elektrana . Ovakav rad HE rezultirao bi ekstremno velikim dnevnim oscilacijama vodotoka Neretve nizvodno od brane. Također je poznato da se nizvodni tok rijeke Neretve u cijelosti nalazi na području FBiH odnosno u Općini Konjic. Za eliminaciju ili bitno ublažavanje oscilacija vode neophodno je projektom predvidjeti i izgradnju kompezacionog bazena nizvodno od glavne brane HE ,,Ulog". Projekat HE „Ulog" ne predviđa izgradnju kompezacione brane bez koje se nikakvim drugim mjerama ne mogu eliminisati visoke oscilacije vode koja bi razarajuće djelovala na vodotok Neretve nizvodno od HE „Ulog". Izrazito negativno dejstvo ovih oscilacija vode naročito bi pogodilo turističko-rekreativnu djelatnost koja je posljednjih godina doživjela snažan razvoj upravo na ugroženom djelu vodotoka Neretve. Informisani smo da Koncesionar ima namjeru da u cilju zaštite Neretve nizvodno od visokih oscilacija vode koristi kompenzacionu branu i bazen HE „Glavatičevo" za čiju izgradnju zajedno sa RHE „Bjelimići" koncesiju traži INTRADE ENERGIJA d.o.o. Sarajevo. S obzirom na neizvjesnost dodjele koncesije za HE „Glavatičevo" i RHE „Bjelimići ovakva argumentacija se ne može prihvatiti kao konačno rješenje. Čak i da ne postoji vremenska distanca u izgradnji HE „Ulog" i HE „Glavatičevo" i RHE „Bjelimići" sa tehničkog aspekta ne može se prihvatiti izravnjavanje voda u okviru kompenzacionog bazena HE „Glavatičevo" iz razloga stoje kompenzacioni bazen HE „Glavatičevo" proračunat za potrebe kompenzacije voda za RHE „Bjelimići" koja je predviđena za vršni rad.

S poštovanjem,

Načelnik Općine Konjic
Emir Bubalo


28/01/2010 www.zeleni-neretva.ba


Share this